Styrelse & valberedning

 Vår förening leds av en förtroendevald styrelse. Sittande styrelse tillsattes på årsstämman i maj 2019. Uppdraget stäcker sig över ett år. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, förslag eller synpunkter.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Ordförande: Mikael Viding
Ledamot styrelse: Joakim Bengtsson
Ledamot styrelse: Jerzy Krzyzowski
Ledamot styrelse: Johan Sandström
Ledamot styrelse: Fredrik Ölvebo
Ledamot styrelse: Karin Wetzel
HSB-representant: Ola Niklasson
Internrevisor: Göran Sundström

Som medlem har du alltid möjlighet till inflytande i föreningen. Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Ditt ärende behandlas vid nästkommande styrelsemöte. Som medlem kan du också lämna in en motion samt utnyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman. Varje lägenhet har en rösträtt på stämman som i regel äger rum varje år i maj.

Vad gör styrelsen?

Som ledamot deltar man på styrelsemöten (cirka en kväll i månaden) där man är delaktig i de beslut som styrelsen förväntas ta kring olika projekt, investeringar och utlägg som berör fastigheterna.

På styrelsemöten fördelas arbetsuppgifterna inom gruppen. Projekt som bedrivs kan ha att göra med saker som underhåll och reparationer, skötsel av gårdar, upphandling av leverantörer samt förberedelser inför föreningsaktiviteter.

Styrelsen arbetar också mellan mötena vid behov, för att kunna ta beslut kring mindre frågor eller förbereda sig inför större beslut som tas på möten.

Beslut i föreningen

Alla beslut som tas i styrelsen fattas genom omröstning, ledamöterna i styrelsen har en röst var som är värd lika mycket. När styrelsen fattar beslut krävs som huvudregel majoritet, nämligen mer än hälften av rösterna. Blir röstantalet lika i en fråga så har normalt ordföranden utslagsröst.

Varje bostadsrättsförening har en föreningsstämma minst en gång om året och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. En föreningsstämma är ett viktigt möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen och styrelse för kommande period väljs. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Besluten fattas demokratiskt.

Valberedningen

Valberedningen väljs på föreningsstämman. Dess uppgift är att föreslå personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, exempelvis styrelsen.

Valberedningen är en viktig del av den demokratiska processen i en förening. Det är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna nästa år. De bör ha bra kontakt med många medlemmar, och vet vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att vara till exempel ordförande eller revisor, för att kunna föreslå rätt person till rätt funktion.

Valberedningen bör tänkas på att en styrelse oftast fungerar som bäst om alla åldrar, intressen och kön finns representerade. I valberedningens uppdrag ingår också att lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

I valberedningen ingår:

Gunilla Eriksson

Bengt Lindqvist
070 – 699 84 34