Styrelse & valberedning

Styrelsen

  • Ordförande: Mikael Viding
  • Sekreterare: Karin Wetzel
  • Ledamot: Michael Karlsson
  • Ledamot: Jerzy Krzyzowski
  • Ledamot: Joakim Bengtsson
  • Ledamot: Fredrik Ölvebo
  • Ledamot: Simon Eleholm
  • HSB representant: Marcus Dahl
  • HSB Vicevärd: Ronnie Persson
  • Externrevisor: Göran Sundström

Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på

Skrivelsen måste dateras och vara styrelsen tillhanda senast den 10:e i varje månad för att kunna behandlas i den månaden (semester under juli månad). I annat fall kommer skrivelsen att tas upp på dagordningen för nästkommande styrelsemöte.

Skrivelser som innehåller kränkningar kommer ej att behandlas och returneras med krav på borttagande av kränkande kommentarer

Vad gör styrelsen?

Vad får styrelsen besluta om?

Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter. Alla beslut som tas i styrelsen fattas genom omröstning, ledamöterna i styrelsen har en röst var som är värd lika mycket. När styrelsen fattar beslut krävs som huvudregel majoritet, nämligen mer än hälften av rösterna. Blir röstantalet lika i en fråga så har ordföranden utslagsröst.

Föreningsstämma

Varje bostadsrättsförening har en föreningsstämma minst en gång om året och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. En föreningsstämma är ett viktigt möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen och styrelse för kommande period väljs. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Besluten fattas demokratiskt. Som medlem kan du också lämna in en motion samt utnyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.

Valberedningen

Valberedningen väljs på föreningsstämman. Dess uppgift är att föreslå personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, exempelvis styrelsen.

Valberedningen är en viktig del av den demokratiska processen i en förening. Det är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna nästa år. De bör ha bra kontakt med många medlemmar, och vet vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att vara till exempel ordförande eller revisor, för att kunna föreslå rätt person till rätt funktion.

Valberedningen bör tänkas på att en styrelse oftast fungerar som bäst om alla åldrar, intressen och kön finns representerade. I valberedningens uppdrag ingår också att lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

Valberedningen är:

Bengt Lindqvist
070 – 699 84 34

Gunilla Eriksson