Styrelse & valberedning

Styrelsen

 • Ordförande: Mikael Viding
 • Karin Wetzel
 • Michael Karlsson
 • Håkan Lindberg
 • Joakim Bengtsson
 • Edin Zornic
 • Simon Eleholm
 • HSB representant: Marcus Dahl
 • HSB Vicevärd: Ronnie Persson
 • Externrevisor: Göran Sundström

Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag är du alltid välkommen att kontakta styrelsen på

Skrivelsen måste dateras och vara styrelsen tillhanda senast den 10:e i varje månad för att kunna behandlas i den månaden (semester under juli månad). I annat fall kommer skrivelsen att tas upp på dagordningen för nästkommande styrelsemöte.

Skrivelser som innehåller kränkningar kommer ej att behandlas och returneras med krav på borttagande av kränkande kommentarer

Vad gör styrelsen?

Vad får styrelsen besluta om?

Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter. Alla beslut som tas i styrelsen fattas genom omröstning, ledamöterna i styrelsen har en röst var som är värd lika mycket. När styrelsen fattar beslut krävs som huvudregel majoritet, nämligen mer än hälften av rösterna. Blir röstantalet lika i en fråga så har ordföranden utslagsröst.

Föreningsstämma

Varje bostadsrättsförening har en föreningsstämma minst en gång om året och till den blir alla medlemmar i föreningen kallade. En föreningsstämma är ett viktigt möte där bland annat resultat- och balansräkning fastställs, beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelsen och styrelse för kommande period väljs. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen. Besluten fattas demokratiskt. Som medlem kan du också lämna in en motion samt utnyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman.

Valberedningen

Valberedningen väljs på föreningsstämman. Dess uppgift är att föreslå personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta, exempelvis styrelsen.

Valberedningen är en viktig del av den demokratiska processen i en förening. Det är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna nästa år. De bör ha bra kontakt med många medlemmar, och vet vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att vara till exempel ordförande eller revisor, för att kunna föreslå rätt person till rätt funktion.

Valberedningen bör tänkas på att en styrelse oftast fungerar som bäst om alla åldrar, intressen och kön finns representerade. I valberedningens uppdrag ingår också att lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.

Valberedningen:

 • Fredrik Ölvebo
 • Jerzy Krzyzowski

Här beskriver vi fördelarna med att engagera sig i styrelsen!

Stärk ditt CV

Som medlem i en bostadsrättsförenings styrelse får du kunskaper i styrelseteknik, ekonomi och fastighetsekonomi – perfekt att komplettera ditt CV med, och du lär dig hur ett hus fungerar. Det här är erfarenheter som kan komma väl till pass, både i arbetslivet och i det privata.

Möjlighet till utbildning

En av förmånerna med styrelsearbete är att du får tillgång till HSBs stora utbud av kurser och utbildningar. Du behöver alltså inte ha tidigare erfarenheter, utan kan gå kurser i allt från styrelseteknik och juridik till förvaltningskunskap. Passa på att förkovra dig, väx och utvecklas med ditt uppdrag.

Knyt dina kontakter

I styrelsearbetet skapas många olika nätverk: du lär känna de andra i styrelsen förstås, men också de andra boende i huset. Du blir en av de personer som hjälper till att ordna aktiviteter där hela huset möts, som städdagar eller grillkvällar. Dessutom träffar du andra HSB-aktiva och förtroendevalda om du deltar i de utbildningar och aktiviteter som din regionala HSB-förening anordnar.

Utvecklas som person

Förutom de mer formella kunskaperna man får av styrelsearbete finns också de sociala färdigheterna. Du lär dig hantera en mängd olika personligheter och märkliga situationer. Dessutom är det ju en enorm tillfredsställelse att ha löst en uppgift du först inte visste om du skulle klara av, som till exempel att vara hållbarhetsansvarig.

Inflytande i boendefrågor

Som vanlig medlem har du redan inflytande i frågor som rör fastigheten, men som styrelsemedlem driver du de operativa åtgärderna som årsstämman har beslutat. Det kan handla om att föra dialog med den regionala HSB-föreningen eller driva på politiska frågor som exempelvis infrastruktur. Inflytandet ligger på olika nivåer: det kan handla om allt från att renovera balkonger till att utöva lobbyverksamhet när det ska dras en ny motorväg nära tomtgränsen.

Ökad hållbarhet

Hållbarhetsarbete behöver inte bara handla om el och sopsortering, det finns mycket mer att göra på det området. Anmäl dig som hållbarhetsansvarig så kan du få upp frågor som laddstolpar, bilpool och solceller på föreningens agenda. Tänk också på att flera föreningar kan gå samman när det gäller exempelvis att skaffa åkgräsklippare till gården. I tider som dessa är också den sociala hållbarheten viktig, så varför inte dra i gång initiativ som att handla eller utföra ärenden åt äldre medlemmar som behöver det.

Bidra till mer mångfald

Frågan om vilka som ska ingå i styrelsen ligger hos valberedningen som tar fram lämpliga kandidater att rösta om, men i de allra flesta föreningar är frivilliga hjärtligt välkomna. Om du känner dig för ung och oerfaren, eller på annat sätt tänker att du inte passar in – tänk om. Ditt perspektiv är kanske just vad styrelsen saknar? För ju bredare kompetens och ju mer olika bakgrunder, desto bättre styrelsearbete!

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-40900017-1');