Trivselregler för boende i Brf Soldaten.

I en bostadsrättsförening äger vi medlemmar fastigheterna tillsammans. Föreningen och dess medlemmar ska verka för en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att lyckas med detta måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

Nedanstående trivselregler har tagits fram av styrelsen. Som medlem och boende i föreningen förväntas du följa reglerna. Inga regler kan dock helt och hållet ersätta hänsyn, men om vi följer dessa regler kan vi tillsammans skapa en trivsam atmosfär.

Våra lägenheter

 • Undvik störande hör ljudnivå, i synnerhet under tiden 22.00–06.00. Om du ska ha fest, meddela gärna grannarna innan.
 • Det är inte tillåtet att upplåta eller hyra ut din lägenhet i andra hand utan att först inhämta styrelsens medgivande.
 • Inkoppling av disk- eller tvättmaskin ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Anmäl droppande kranar eller spolanordning till WC-stol. Felanmälan görs direkt till HSB via telefon på
 • 020-840 840 eller direkt via detta kontaktformulär.
 • Det ska finnas minst en brandvarnare i varje lägenhet. Kontrollera funktionen regelbundet.

Våra balkonger och uteplatser

 • Blomlådor ska av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongerna. Var försiktig när du vattnar så att inte balkongen nedanför blir nedstänkt.
 • Endast elgrill eller gasolgrill är tillåten på balkong eller uteplatser. Vi har säkra grillplatser på gården för kolgrillning.
 • Antenn/parabol får inte monteras på fasad, ytterväggar eller tak utan styrelsens godkännande.
 • Tvätt och mattor får inte hängas på balkongräcket. Mattor ska vädras eller piskas på de piskställningar som finns på området
 • Rökning är inte förbjuden på balkonger eller uteplatser men visa hänsyn mot dina grannar.
 • Mata inte fåglar från balkonger eller uteplatser. Grannarna kan få fågelspillning eller rester från fågelfrön på fönster och balkonger. Dessutom kan frön och dylikt locka till sig råttor och andra skadedjur.

Våra trapphus

 • I trapphus och källargångar förvarar vi inte saker som cyklar, barnvagnar, skidor, kälkar, möbler och dylikt. Enligt lagen om skydd mot olyckor får inte trapphus vara belamrade med föremål som förhindrar snabb utrymning av fastigheten vid brand eller som är brännbara och då kan orsaka att bränder sprids snabbare.
 • Entré och källardörrar i trapphusen ska normalt alltid hållas stängda.
 • Rökning är förbjudet i trapphus och samtliga källarutrymmen.
 • Dörrmattor ska placeras innanför lägenhetsdörren.
 • Ställ inte soppåsar i trapphuset i väntan på att du ska gå till miljöboden. Ställ dem innanför dörren eller gå direkt och kasta dem.
 • Använd endast det förråd som du tilldelats och som är försett med ditt lägenhetsnummer. Har du hyrt ett extra förråd ska skriftligt avtal finnas om det.
 • Du har underhållsansvar för ditt källarförråd och är skyldig att hålla det i gott skick.

Våra gårdar

 • Använd de cykelställ/cykelrum som finns.
 • Kör bil så sällan som möjligt på gårdarna och kör försiktigt. Stäng grinden efter dig när du åkt ut.
 • Ta hänsyn till buskar och planteringar, gå inte igenom dem.
 • Katter måste hållas under uppsikt så de inte förorenar sandlådorna på området
 • Hundar ska hållas kopplade och hundbajs ska plockas upp. Undvik att rasta hundar på gräsmattorna mellan våra hus.
 • Kasta inte fimpar och skräp på gårdsytor eller gräsmattor utan använd skräpkorgarna.

Våra parkeringar

 • Du som har en parkeringsplats med motorvärmaruttag är själv ansvarig för renhållning och snöröjning av platsen.
 • Motorvärmarsladd får av säkerhetsskäl inte lämnas inkopplade hängandes i eluttaget, det är en fara för barn! Inkopplade löst hängande sladdar kan komma att omhändertas.
 • Följ i övrigt de separata parkeringsregler som styrelsen beslutat om. De finns på föreningens hemsida.

Våra miljöbodar

 • Tänk på att om vi sorterar ordentligt minskar föreningens kostnader!
 • Ställ aldrig något på golvet.
 • Olika förpackningar ska vara tömda och sköljda innan de slängas.
 • Alla soppåsar ska vara väl förslutna.
 • Lysrör, glödlampor och hushållsbatterier kan lämnas i särskilda kärl i miljöboden.
 • Elektriska apparater, miljöfarligt avfall och skrymmande gods lämnas på Återbruket, ej i miljöbodarna.
 • Metallock och kapsyler ska tas av och läggas i kärlet för metallförpackningar.

Våra tvättstugor

 • När ett tvättpass bokats gäller bokningen hela den tiden. Har tvättstugan inte använts inom en timme efter bokad tid får annan medlem nyttja tvättstugan den aktuella tiden.
 • Sopa, våttorka golven, torka av maskinerna och rengör filtret i torktumlaren när tvättpasset avslutats.