Bostadsrättsföreningen Soldaten

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och de hus som står på marken. Det finns lagar, stadgar och praxis som en bostadsrättsförening har att följa. Brf Soldaten är medlem i HSB MälarDalarna som idag sköter både ekonomisk förvaltning och fastighetsförvaltningen.

Stadgar

Varje bostadsrättsförening har stadgar som reglerar hur föreningen fungerar. Dessa stadgar finns registrerade hos Bolagsverket. Läs gärna våra stadgar.

Ansvar

Det unika med att bo i en bostadsrättsförening är att vi gemensamt tar ansvar för vår boendemiljö, drift och skötsel. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delar vi boende tillsammans.

Det innebär att det är upp till alla att ta ansvar för:

  • att föreningen är välskött och trevlig att bo i
  • underhåll och skötsel av den egna lägenheten
  • gemensamma utrymmen och utemiljön

Du bor till självkostnadspris

Som medlem bor du till självkostnadspris. Det innebär att du och alla andra medlemmar delar på föreningens alla kostnader. En bostadsrättsförening har inget vinstintresse, men kan behöva sätta undan pengar för kommande underhåll och investeringar.

Du kan själv påverka din boendekostnad bland annat genom att

  • hålla koll på energiförbrukning
  • källsortera hushållsavfallet enligt instruktionerna

Äger jag min lägenhet?

Som lägenhetsinnehavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening. Det är föreningen som är lagfaren ägare till både huset och marken. Som lägenhetsinnehavare är du delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den.

Bostadsrättsföreningens organisation

Bostadsrättsföreningen bygger på en uppdelning av beslutsbefogenheter mellan stämma och styrelse. Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Vid årsstämma och extra stämmor har samtliga medlemmar rätt att närvara. Rösträtt regleras av stadgebestämmelser. Styrelsen utses av stämman. Den är föreningens ledning och verkställande organ.